West Bengal Board question papers

WEST BENGAL BOARD QUESTION PAPERS, NOTES, SOLUTIONS ALL FREE

It is not a official website.

 
Class-7 ALL TEST / EXAM

 


WB-BOARD-CLASS-7-PA1-BENGALI-140524-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-GEOGRAPHY-140524-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-HISTORY-140524-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-MATHEMATICS-140524-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-PARIBESH-O-VIJAN-140524-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-BENGALI-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-BENGALI-081223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-ENVIRONMENT-SCIENCE-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-GEOGRAPHY-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-GEOGRAPHY-071223-V2-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-HISTORY-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-HISTORY-071223-V2-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-MATHEMATICS-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-MATHEMATICS-071223-V2-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-PARIBESH-O-VIJAN-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST1-SANSKRIT-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST2-BENGALI-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST2-GEOGRAPHY-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST2-HISTORY-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-BENGALI-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-COMPUTER-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-COMPUTER-071223-V2-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-GEOGRAPHY-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-HISTORY-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-MATHEMATICS-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-SANSKRIT-071223-2023

WB-BOARD-CLASS-7-ST2-BENGALI-071223-2022

WB-BOARD-CLASS-7-ST2-WORK-EDUCATION-071223-2022

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-COMPUTER-071223-2022

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-HEALTH-AND-PHYSICAL-EDUCATION-071223-2022

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-MATHEMATICS-071223-2022

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-SANSKRIT-071223-2022

WB-BOARD-CLASS-7-ST3-WORK-EDUCATION-071223-2022
 

 
Class-7 Model-Papers

2020

 
Class-7 Pre-Board

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2012

 
Class-7 Half-Yearly

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 
Class-7 Unit-Test

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 
Class-7 Mock-Test

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Follow us